توضیحات کامل :

فهرست مطالب

مقدمه

تعبیر عشق در میان نویسندگان و فلاسفه

زیگموند فروید

اریک فروم

عشق از نظر علمی/ مغز

اثرات هورمون

عشق و جدایی

عشق مادرانه

نتیجه گیری و نظر شخصی

 

بخشی از متن

مقدمه

عشق بعنوان یکی از جذاب ترین پدیده ها برای بسیاری از انسانها است و از همین رو اکثراندیشمندان در این باب سخن گفته اند. کتاب های متعدد ، داستان ها و رمان و ادبیات سراسر از موضوعات عاشقانه و یا پرسش در مورد چیستی این پدیده بوده است.اما به طور کلی سه دیدگاه پیرامون عشق همواره تا امروز مطرح است.

نگاه اول عشق را به منزله ی پدیده ای فرا مادی و روحانی،که در روح انسان شکوفا میشود. نگاه دوم عشق را پدیده ای وابسته و محدود به رابطه جنسی و نیازهای جنسی و نگاه سوم عشق را ترکیبی از نیاز های روحی روانی، احساسی و جنسی میداند.

و ...